Dla Abonentów

Warszawa, dnia 21 listopada 2020 roku

Szanowni Państwo,

w imieniu Intelligent Technologies S.A. uprzejmie informujemy, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmianie ulegają przepisy Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.), które wynikają bezpośrednio z wejścia w życie Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875).

Do najistotniejszych zmian, należy zaliczyć zmianę sposobu wypowiadania umów, sposobu rozwiązywania umów na czas określony i zmiany w zakresie przenoszenia usług. Najważniejsze zmiany prezentujemy poniżej. Całą treść Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875) znajduje się w załączonym pliku.

1) po art. 56 dodaje się art. 561-art. 563 w brzmieniu:
,, Art. 561.
1. W przypadku gdy dostawca usług umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, jest obowiązany umożliwić jej rozwiązanie, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie w formie dokumentowej.
2. W przypadku złożenia przez abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej dostawca usług niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia abonenta o jego otrzymaniu przez:
1) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;
2) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku abonenta, który wskazał numer geograficzny.
3. Dostawca usług potwierdza abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.
Art. 562.
1. W przypadku gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.
2. Przed automatycznym przedłużeniem umowy o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych informuje abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
Art. 563. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych co najmniej raz w roku informuje abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

2) w art. 63a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczący usługi w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, które są rozliczane w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych, zapewnia konsumentowi narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tych usług.
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
1a. Dostawca, o którym mowa w ust. 1, powiadamia konsumenta o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego.

3) w art. 71 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
1b. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

4) po art. 72 dodaje się art. 72a-72c w brzmieniu:
,, Art. 72a.
1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usługi dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy tej usługi ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.
2. Nowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet aktywuje tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku.
3. Dotychczasowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usług dostępu do sieci Internet z abonentem terminu aktywacji tej usługi.
4. Dotychczasowy i nowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet są obowiązani zapewnić możliwość realizacji uprawnień abonenta, o których mowa w ust. 1 i 2, przez stworzenie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych.
5. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, w ramach której dostawca usług zapewniał dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, abonent może żądać od dostawcy zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.
Art. 72b.
1. Wymiana informacji pomiędzy operatorami lub dostawcami usługi dostępu do sieci Internet w zakresie realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 72a ust. 1, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 78a.
2. Za czynności związane z realizacją uprawnienia, o którym mowa w art. 72a, nie pobiera się opłat od abonenta.
Art. 72c.
1. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi, o której mowa w art. 72a, z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy usług, abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od tego dostawcy usługi za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.
2. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi, o której mowa w art. 72a, z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy usługi, abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od tego dostawcy usług za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do sieci Internet.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, o którym mowa w art. 72a ust. 2, do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet.

5) w art. 73 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki korzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 72a, uwzględniając dostępność publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz możliwości techniczne publicznych sieci telekomunikacyjnych.

6) po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu:
,, Art. 74a.
1. Dostawca usług telekomunikacyjnych będący stroną umowy o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, nowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet oraz operator są obowiązani zapewnić możliwość realizacji uprawnienia abonenta, o którym mowa w art. 72a, polegającą na stworzeniu odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych, a jeżeli możliwości takie istnieją – zapewnić ich realizację.
2. Na wniosek dostawcy usługi dostępu do sieci Internet albo operatora, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE może, w drodze decyzji, na czas określony, zawiesić realizację lub ograniczyć zakres realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 72a, jeżeli techniczne możliwości sieci wnioskodawcy nie pozwalają na realizację uprawnienia w całości lub części, określając harmonogram przystosowania tej sieci do realizacji uprawnienia objętego wnioskiem.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.) w przypadku braku akceptacji wskazanych powyżej zmian, które znajdą odzwierciedlenie we współpracy z Intelligent Technologies S.A. na podstawie zawartych umów, przysługuje Państwu do dnia wejścia tych zmian w życie, prawo wypowiedzenia umowy. Jednocześnie informujemy, że wprowadzone zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w związku z powyższym, w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy (bądź umów), Intelligent Technologies S.A. przysługuje prawo do żądania zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego, a której wysokość została określona w umowie.

Zarząd Intelligent Technologies S.A.

Załącznik:
Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875) [Plik PDF]