Dla Abonentów

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2022 roku

Szanowni Państwo, Drodzy Abonenci

w imieniu Intelligent Technologies S.A. (dalej: „Operator”) uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w sposobie komunikacji z Intelligent Technologies S.A. a także zmianie części warunków świadczenia usług.

W celu dostosowania warunków umownych i aktualnych regulaminów świadczenia usług do powyższych zmian w regulaminie świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET, regulaminie świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci WIBI, regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Intelligent Technologies S.A, regulaminie świadczenia usługi dzierżawy Łącza (dalej łącznie jako „Regulamin”) dokonano następujących zmian:

W każdym z wyżej wskazanych Regulaminów oraz umowach do których są załącznikami stosownie do wymogów art. 60a ust. 4 Prawa Telekomunikacyjnego w brzmieniu:

  1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niezwłocznie informuje abonentów będących stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej o zmianie zawartej w umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu dostawcy usług, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta umowa, chyba że abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków umowy. “

zmianie ulegają dane teleadresowe Operatora, co wynika ze zmiany siedziby Operatora.

Nowe dane teleadresowe Intelligent Technologies S.A. uwzględniające zmianę siedziby to:

Intelligent Technologies S.A. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy Al. Krakowskiej 61A
(05-090), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187832, kapitał zakładowy: 7.777.777,00 złotych pokryty w całości, NIP: 1080000059, REGON: 015619104

Dodatkowo informujemy, że zmieniamy warunki świadczenia usług i w każdym z wyżej wskazanych Regulaminów po § 2 wprowadza się § 2a o następującym brzmieniu:

„2a Kwota każdej opłaty okresowej lub abonamentowej jak i innej poza regulowanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub wprowadzonej przez przepisy prawa, określonej w umowie która jest zawarta na czas nieoznaczony lub umowie która przekształciła się w umowę na czas nieoznaczony lub określonej w innym załączniku do takiej umowy stanowiącym jej część, może być waloryzowana przez Operatora raz w roku kalendarzowym na podstawie wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za kalendarzowy ubiegły rok publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w przypadku opłat w polskich złotych, na podstawie zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP) publikowanego prze Eurostat dla opłat w Euro,  na podstawie amerykańskiego wskaźnika CPI – Consumer Price Index, dla opłat w dolarach amerykańskich (dalej łącznie wskaźniki jako „wskaźnik inflacji”). W razie, gdyby zaprzestano publikowania wskaźnika inflacji, zastosowanie znajdzie wskaźnik, który go zastąpi, lub w razie, gdyby nie zastąpił go żaden inny wskaźnik, zastosowanie znajdzie wskaźnik możliwie najbardziej porównywalny. Waloryzacja stawek może nastąpić najwcześniej od kolejnego miesiąca kalendarzowego po ogłoszeniu wskaźnika. Waloryzacji nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacyjny będzie miał wartość ujemną albo równą zero. Waloryzacja opłat nie stanowi zmiany umowy.”

Powyższe postanowienia wchodzą w życie 1 października 2022 r. Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie umowy, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższego prosimy o kontakt z Państwa Opiekunem lub pod adresem ogólnym.

Zarząd Intelligent Technologies S.A.

Załączniki: