Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Informacje o udogodnieniach oferowanych przez Intelligent Technologies S.A. dla osób niepełnosprawnych

Oznakowanie oznaczające kontakt z osobą niesłyszącą lub niemówiącą

Oznakowanie stanowiska w siedzibie Intelligent Technologies S.A. przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych.

Oznakowanie oznaczające dostęp do usług tłumacza języka migowego.

Zgodnie z art. 79c Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późń. zm., dalej: Prawo telekomunikacyjne) w zw. z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464, dalej: Rozporządzenie) Intelligent Technologies S.A. (dalej: Intelligent Technologies lub Spółka) informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

W związku z należytym wypełnianiem obowiązków wynikających z Prawa telekomunikacyjnego i ww. Rozporządzenia, Intelligent Technologies nawiązała współpracę z firmą MIGAM „RKPK” Sp. z o. o. S.K.A., zapewniając jednocześnie obsługę języka migowego niesłyszącym użytkownikom końcowym Intelligent Technologies. Jednocześnie Intelligent Technologies wychodzi naprzeciw osobom niepełnosprawnym, poprzez szereg planowanych udogodnień ułatwiających codzienne wyzwania stawiane przed osobami z dysfunkcją słuchu, wzroku i ruchu.

Intelligent Technologies na żądanie użytkownika końcowego będącego osobą niepełnosprawną, w terminie co najmniej 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje użytkownikowi informacje o oferowanych przez tego dostawcę usług wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez użytkownika adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

Jednocześnie Intelligent Technologies:

  1. Oświadcza, iż siedziba Intelligent Technologies spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.
  2. W swojej siedzibie Intelligent Technologies umożliwia komunikację audiowizualną dla osób niesłyszących lub niemówiących z tłumaczem polskiego języka migowego lub systemu językowo – migowego za pomocą dostosowanych do tego celu urządzeń. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu zobowiązana jest zgłosić Intelligent Technologies zamiar skorzystania z tego udogodnienia z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Zgłoszenia dokonuje się w formie mailowej wysyłając stosowne żądanie na adres mailowy ncsd@itsa.pl i ioa24@itsa.pl.
  3. Udostępnia w siedzibie Spółki osobom słabowidzącym udogodnienie polegające na możliwości pokazania na monitorze komputera informacji dotyczących świadczonych usług telekomunikacyjnych w formacie umożliwiającym zapoznanie się takiej osobie z tymi informacjami.
  4. Udostępnia w siedzibie Spółki informacje o oferowanych udogodnieniach sporządzone w formie pisemnej przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym.
  5. Udostępnia w siedzibie Spółki sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telefonicznych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telefonicznych.
  6. Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia w siedzibie Spółki ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz jej wzór, cennik usług telefonicznych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.
  7. Udostępnia w siedzibie Spółki osobom niewidomym lub słabowidzącym będącymi stroną zawartej z Intelligent Technologies umowy o świadczenie usług telefonicznych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, dodatkowo szczegółowy wykaz wykonanych usług telefonicznych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.
  8. Oferuje w siedzibie Spółki telefoniczne urządzenia końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne.
  9. Oferuje w siedzibie Spółki pomoc osoby reprezentującej Intelligent Technologies we właściwym skonfigurowaniu telefonicznego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej w jednostce obsługującej użytkowników końcowych lub telefonicznie.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, o którym mowa powyżej, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, osoba reprezentująca Intelligent Technologies przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.

W przypadku chęci skorzystania z usług telefonicznych oferowanych przez Intelligent Technologies S.A. zapraszamy do siedziby Spółki.

Regulamin dla osób słabo widzących – telefonia [Plik PDF]