Regulamin Hotspot

Warunki Korzystania z sieci WiBI

 

I. Definicje

 1. Sieć WiBI – sieć punktów dostępowych WiBI, udostępnionych lub zarządzanych przez spółkę Intelligent Technologies S.A. z siedzibą
  w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 98, KRS : 0000187832,
  NIP: 108-00-00-059, (dalej: „Operator”) do których dostęp możliwy jest po akceptacji niniejszego dokumentu lub wyrażenia odpowiednich zgód, pozwalająca na bezprzewodowe łączenie się za jej pośrednictwem z siecią Internet. Usługa dostępu do sieci Internet jest usługą niezależną od Sieci WiBI i może być świadczona przez dostawcę Internetu innego niż Operator.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z dostępu do Sieci WiBI za pomocą Terminala.
 3. Dostawca Internetu – podmiot udostępniający sieć internetową poprzez Sieć WiBI.
 4. Terminal – urządzenie Użytkownika, podłączane do Sieci WiBI (notebook, komputer, telefon komórkowy, itp.).
 5. Strefa Zasięgu – miejsce, w którym możliwe jest połączenie Terminala z Siecią WIBI.
 6. Partner – podmiot, na rzecz którego Operator świadczy usługę dostępu do Sieci WiBI.

 

II. Usługi WiBI

 1. Usługa dostępu do Sieci WiBI jest usługą pozwalająca na dostęp do Sieci WiBI. Dostęp możliwy tylko i wyłącznie gdy Terminal znajduje się w Strefie Zasięgu i spełnia wymogi techniczne Sieci WiBI.
 2. korzystanie z Sieci WiBI oznacza akceptację warunków określonych w Warunkach Korzystania i może się odbywać tylko
  i wyłącznie na zasadach określonych w Warunkach Korzystania z Sieci WiBI.
 3. Naruszenie Warunków Korzystania może uniemożliwić dostęp do Sieci WiBI.

 

III. Warunki korzystania z Sieci WiBI

 1. warunkiem skorzystania z sieci WiBI jest w szczególności zalogowanie się do sieci oraz akceptacja niniejszych Warunków Korzystania.
 2. logowanie do Sieci WiBI może być uzależnione także od:
  1. wypełnienia ankiety,
  2. dokonania rejestracji,
  3. zalogowania się poprzez serwisy społecznościowe,
  4. podania adresu email,
  5. wyświetlenia reklamy, innego przekazu promocyjnego z którym Użytkownik musi się zapoznać,
  6. zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  7. zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. warunki techniczne panujące w Sieci WiBI, urządzenia (nienależące do Operatora) emitujące sygnał radiowy, opóźnienia
  w sieci Internet mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z Terminala, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności;
 4.  z uwagi na stosowaną technologię korzystanie z Sieci WiBI wiązać może się z:
  1. naruszeniem przez osoby trzecie danych gromadzonych lub przekazywanych przez Użytkownika,
  2. opóźnieniem w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Sieci WiBI,
  3. innymi przypadkami naruszenia oprogramowania Terminala.
 5. Operator informuje, że w związku z uwarunkowaniami technicznymi wynikającymi z użytej technologii (sygnał radiowy) może wystąpić brak ciągłego pokrycia sygnałem radiowym w Strefach Zasięgu.
 6. Operator wskazuje, iż dostępność aplikacji i prędkość transmisji zależy w szczególności od ilości osób korzystających
  z zasobów sieci WiBI.

 

IV. Ograniczenia

 1. Dostęp do Sieci WiBI może być ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji,
  2. ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,
  3. rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania Sieci WiBI.

 

V. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik korzysta z Sieci WiBI pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszych Warunków Korzystania.
 2. zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać Sieci WiBI do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo,
  w szczególności:

  1. udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.,
  2. przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  3. rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  4. rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu,
  5. uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu,
  6. naruszać zabezpieczenia zastosowane w Sieci WiBI.
 3. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać Sieci WiBI do:
  1. uruchomienia serwerów usług na Terminalu,
  2. celów komercyjnych bez wiedzy i pisemnej zgody Operatora,
  3. wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci WiBI lub niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  4. udostępniać połączenie do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń telekomunikacyjnych takich jak Access Point lub wyposażonych w funkcję Access Point bądź routera itp.
 4. w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Warunków Korzystania jak i niezgodnego
  z przeznaczeniem korzystania z Sieci WiBI, Operator ma prawo do czasowego lub trwałego zablokowania dostępu Terminala do sieci.

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Operatora wyłącznie na potrzeby świadczenia usługi dostępu do Sieci WiBI przez Operatora jest Operator.
 2. Administratorem danych osobowych innych niż te o których mowa w pkt. a powyżej jest Partner.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora zgodnie
  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
 4. Operator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie itsa.pl lub pod
  e-mailem odo@itsa.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 5. Gromadzone dane osobowe przetwarzane są w celu zapewniania świadczenia usługi dostępu do Sieci WiBI. Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania informacji handlowych, również pochodzących od innych podmiotów, po spełnieniu niezbędnych
  w tym zakresie wymagań w wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Operator zapewnia realizacje praw przysługujących zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym prawa dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Operatora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Operator nie przekazuje gromadzonych danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.